چگونه در سامانه معافیت مالیاتی تراکنش ثبت کنیم؟

  1. موسسات خیریه جهت برخورداری از معافیت مالیاتی می‌بایست در سامانه ثبت معافیت مالیاتی موسسات خیریه به آدر زیر ثبت نام نمایند. (آموزش ثبت نام)

https://tab17.mcls.gov.ir

  1. کلیه موسسات خیریه به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی می بایست از تاریخ 10/05/1400 به بعد حمایتها و کمکهای نقدی خود را به صورت ساتنا و پایا و با ایجاد و درج شناسه 14 رقمی در قسمت “شناسه پرداخت” (نخست عدد 110 و سپس شناسه 11 رقمی موسسه خیریه) پرداخت نمایند.

مثالی از شناسه پرداخت در فرم‌های ساتنا و پایا: 11035687467490

  1. کمک‌های غیرنقدی شامل بسته های حمایتی، جبران هزینه‌های درمانی، پرداخت قبوض، پرداخت حق بیمه پرسنل، پرداخت اجاره بهای محل فعالیت موسسه و سایر موارد، باید صرفاَ از طریق زیرساخت‌های بانکی نظیر اینترنت بانک، موبایل بانک و یا مراجعه حضوری به بانک به منظور انجام ساتنا یا پایای بانکی و مطابق روش مندرج در بند 2 صورت پذیرند. این امر بدان معناست که می‌بایست برای پرداخت کلیه هزینه‌ها از ساتنا و پایا استفاده نمود. در غیراینصورت پرداخت‌های مذکور مشمول معافیت مالیاتی نخواهند شد.
  2. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق بانک مرکزی، لیست افراد دریافت کننده خدمت را به تفکیک کد ملی و میزان کمک دریافت میکند و به منظور برخورداری موسسات از معافیت مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد.
  3. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازه زمانی مشخص نسبت به استحقاق‌سنجی افراد دریافت‌کننده کمک‌ها اقدام خواهد نمود و اطلاعات مربوطه را در قالب پروفایل در اختیار موسسات قرار می‌دهد.
  4. در صورتی که افراد دریافت‌کننده کمک‌های حمایتی، بنا بر داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان فاقد استحقاق باشند، موسسات مشمول معافیت مالیاتی نخواهند شد. یعنی موسسات خیریه می‌بایست کمک‌ها را به نیازمندان واقعی پرداخت نمایند؛ در غیراینصورت مشمول معافیت مالیاتی نخواهند شد.