سامانه چک بیمه

عنوان پروژه:

سامانه چک بیمه

لینک پروژه: ــ

حوزه فعالیت: بیمه

دغدغه:

رسیدگی دستی، سنتی و غیردقیق به نسخه‌های دارویی توسط بیمه‌های تکمیلی؛ تاخیر زمانی در پرداخت سهم بیمه‌گر تکمیلی و بروز تقلب‌ها و تخلفات توسط بیمه‌شده ها یا ارائه دهندگان خدمات درمانی و دارویی

راهکار:

تحلیل و طراحی، پیاده سازی و توسعه سامانه رسیدگی سیستمی به نسخه های دارویی جهت استفاده شرکت های بیمه گر تکمیلی

ویژگی‌های سامانه:

1- امکان ثبت قراردادهای مابین شرکت‌های بیمه‌گر و بیمه‌گزاران
2- امکان ثبت اطلاعات بیمه‌شدگان بر مبنای ساختار اصلی – تبعی
3- امکان ثبت قواعد موجود در قرارداد به منظور بررسی سیستمی اسناد
4- امکان ثبت اطلاعات نسخه‌های دارویی
5- امکان بارگذاری اسکن اسناد در سامانه
6- وب سرویس استعلام نظام پزشکی به منظور صحت‌سنجی اطلاعات پزشکان
7- ارسال سیستمی اسناد و نسخ دارویی به شرکت‌های بیمه‌گر
8- مقومی سیستمی توسط کارشناسان بررسی اسناد بیمه‌گر
9- ثبت مغایرت‌ها و قلم‌خوردگی اسناد در سیستم
10- بررسی شاخص‌های تقلب و تخلف به صورت خودکار و نمایش نتایج به کارشناسی بررسی اسناد
11- ثبت هزینه موردتایید بیمه‌گر در سامانه
12- مشاهده برخط وضعیت رسیدگی به اسناد توسط بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان
13- داشبورد مدیریتی هوشمند

مشتریان این سامانه:

1- شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی
2- شرکت‌های ارزیابی خسارت