پروژه‌ها و سامانه ها

مشاهده تمامی سامانه هایی که توسط آزمایشگاه دولت الکترونیک تا به امروز توسعه یافته اند.

پروژه ها

سامانه تیتک

سامانه تیتک عنوان پروژه: سامانه تیتک لینک پروژه: ــ حوزه فعالیت: درمان اواخر سال 91، کشور با بحران کمبود دارو مواجه شد. بحرانی که خیلی ها آن را بی ارتباط

ادامه مطلب »
پروژه ها

سامانه مدیریت شایستگی

سامانه مدیریت شایستگی عنوان پروژه: سامانه مدیریت شایستگی مدیران لینک پروژه: ــ حوزه فعالیت: منابع انسانی دغدغه: نبود سامانه و مکانیزم سیستمی برای اجرای دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه “شایستگی

ادامه مطلب »
پروژه ها

سامانه چک بیمه

سامانه چک بیمه عنوان پروژه: سامانه چک بیمه لینک پروژه: ــ حوزه فعالیت: بیمه دغدغه: رسیدگی دستی، سنتی و غیردقیق به نسخه‌های دارویی توسط بیمه‌های تکمیلی؛ تاخیر زمانی در پرداخت

ادامه مطلب »
پروژه ها

سامانه پایشگر سازمانی کرونا

سامانه پایشگر سازمانی کرونا عنوان پروژه: سامانه پایشگر سازمانی کرونا لینک پروژه: ــ حوزه فعالیت: درمان دغدغه: پایش روزانه علائم کرونا به منظور حفظ جان کارگران و کارکنان سازمان ها

ادامه مطلب »
پروژه ها

سامانه مدیریت فرایندهای واحد بازاریابی شرکت‌های دارویی

سامانه مدیریت فرآیندهای واحد بازاریابی شرکت‌های دارویی عنوان پروژه: سامانه مدیریت فرآیندهای واحد بازاریابی شرکت‌‌های دارویی لینک پروژه: ــ حوزه فعالیت: دارویی دغدغه: سیستمی کردن فرایندهای واحد بازاریابی شرکت های

ادامه مطلب »