طراحی داشبوردهای مدیریتی (BI)

با گسترش ابعاد فعالیت کسب و کارها و سامانه‌ها، داده‌های زیادی تولید می‌شوند که باساماندهی و استفاده هوشمندانه از آن‌ها، می‌توان به ارتقای سطح مدیریت مدیران سازمان و نیز عملکرد کلی سازمان کمک نمود. نیازسنجی، جمع‌آوری داده‌ها، آماده‌سازی برای تحلیل، توسعه و اجرای گزارش‌های تحلیل داده و نیز توسعه داشبوردهای مدیریتی و بصری‌سازی داده‌ها از جمله اقداماتی هستند که در این بخش انجام می‌شوند.