سامانه مدیریت شایستگی

عنوان پروژه:

سامانه مدیریت شایستگی مدیران

لینک پروژه: ــ

حوزه فعالیت: منابع انسانی

دغدغه:

نبود سامانه و مکانیزم سیستمی برای اجرای دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه “شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای” شماره 1757363 مورخ 96/11/04 سازمان اداری و استخدامی کشور

راهکار:

توسعه سامانه مطابق با دستورالعمل مذکور با همکاری و محوریت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی

ویژگی‌های محصول:

1- امکان ثبت اطلاعات سازمان‌ها
2- امکان ثبت اطلاعات ارزیابان
3- امکان ثبت اطلاعات ارزیابی‌شوندگان
4- بانک آزمون شامل انواع آزمون‌های تست شخصیت و نظایر آن
5- امکان ساخت آزمون‌های جدید
6- امکان تعریف مدل شایستگی بر اساس زیرشاخص‌های مربوطه
7- برنامه‌ریزی اجرای کانون‌های ارزیابی
8- امکان انجام آنلاین آزمون‌های تست روانشناختي و توسعه فردی
9- امکان ثبت چیدمان و مدیریت کانون ارزیابی
10- ثبت نتایج آزمون‌ها توسط ارزیابان
11- تولید گزارش اختصاصی برای هر ارزیابی شونده
12- اتصال نتایج آزمون به دوره‌های آموزشی
13- داشبوردهای مدیریتی

مشتریان این سامانه:

کلیه سازمان‌ها و ادارات مشمول دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه “شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای” شماره 1757363 مورخ 96/11/04 سازمان اداری و استخدامی کشور