سامانه تیتک

عنوان پروژه:

سامانه تیتک

لینک پروژه: ــ

حوزه فعالیت: درمان

اواخر سال 91، کشور با بحران کمبود دارو مواجه شد. بحرانی که خیلی ها آن را بی ارتباط با سوء استفاده از ارز 1226 تومانی نمی دانستند. با ورود شورایعالی امنیت ملی، مقرر شد سازمان غذا و دارو سامانه ای را با هدف ردیابی و رهگیری دارو و فرآورده های سلامت محور، از تامین تا مصرف راه اندازی نماید.