تحلیل داده

فرايندی که در آن پس از تعیین اهداف و سئوالات، اقدام به جمع‌آوری، تبدیل، تمیزسازی و مدل‌سازی داده‌ها با هدف رسیدن به پاسخ سئوالات و نیز، تولید گزارش‌های کارآمد مدیریتی برای بخش‌های مختلف سازمان بویژه مدیران عالی انجام می‌گیرد. در واقع با تحلیل داده مانند چراغ قوه در تاریکی، موجب روشن نمودن نقاط تاریک سازمان خواهد شد که از دید مدیران مغفول می‌ماند.